Monitoring Handbook For Water Quality Monitoring

Monitoring Handbook For Water Quality Monitoring

Lượt xem:

[...]
Wastewater Treatment Technology Manual

Wastewater Treatment Technology Manual

Lượt xem:

[...]
Guidline Of Industrial Wastewater Management

Guidline Of Industrial Wastewater Management

Lượt xem:

[...]
Sách chuyên khảo “Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật”

Sách chuyên khảo “Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật”

Lượt xem:

Sách chuyên khảo “Xử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vật” Tập thể tác giả bao gồm: GS. Đặng Đình Kim, Lê Đức, Trần Văn Tựa, Bùi Thị Kim Anh, Đặng Thị An; chủ biên là GS. Đặng Đình Kim.  Sách do Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2011. Những thực vật nằm trong danh sách “siêu tích lũy kim loại nặng” có khả năng tích tụ một lượng [...]